එෆ්එල් ස්මිඩ් පැයට ටොන් 500 කි

පාවිච්චි කරන ලද මිටිය තලා දැමීමේ ශාකය.
ධාරිතාව: පැයට හුණුගල් ටොන් 500 ක්.
විශාල ගල් තල මි.මී. 40 ක් පමණ එක පියවරකින් පොඩි කරන්න.
ද්විත්ව භ්රමක.
ෙරොටර් බර 2 x 12 ටොන්.
තලා දැමීමේ ඒකකයේ මුළු බර: ටොන් 70 ක් පමණ.
ආදාන සහ ප්‍රතිදාන පටි ඇතුළුව එහි බර ටොන් 90 ක් පමණ වේ.
2 x 250 kW විදුලි මෝටර සඳහා අදහස් කෙරේ.
හුණුගල්, කිරිගරු ,, වැලි ගල්, ක්වාර්ට්සයිට් වැනි ඛනිජ වර්ග තලා දැමීමට සුදුසු ය ඩොලමයිට්, මයිකා, කප්කේක්, කැල්සයිට්, ටැල්ක්, ප්ලාස්ටර්.

කුඩු සඳහා ෂේක් පෝෂක තිබේ.

කුඩු ප්‍රවාහනයට පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැකිය.

අපට විකිණීමට ඇති සමාන ධාරිතාවක් සහිත කුඩු ය පොලිසියස්.