මර්සිඩීස් උත්පාදක කට්ටලය

සම්මත විදුලි ජනක 12 kW සහිත සිලින් ඩීසල් එන්ජිම 250 ක්.

වැදගත් නොවන ඇවිදීමේ කාලය.