උත්පාදක හග්ග්ලුන්ඩ්ස්

උත්පාදක හග්ග්ලුන්ඩ්ස්

220 V, 50 kVA

දිග 452, එච් 190, බී 201

උපරිම උරහිස් පීඩනය 1820