ෆ්‍රැන්සන් කටර්

ආදර්ශ වර්ගය TRA 50. නිෂ්පාදන අංකය 2108 1979.

ආදාන තීරුව, ප්‍රතිදාන ඉස්කුරුප්පු සහ විදුලි පද්ධතිය සමඟ.