විසර්ජන ඉස්කුරුප්පු සහිත ගබඩා සාක්කුව

ගබඩා සාක්කුව, ධාරිතාව 40 m3 මීටර් 6 ක් පමණ දිගින් යුත් විසර්ජන ඉස්කුරුප්පු ඇණ සමඟ ඉස්කුරුප්පු විෂ්කම්භය 50 සෙ.මී.

ද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහා සුදුසු ය, උදා: තාපන බලාගාරය සඳහා ලී චිප්ස්.