ලී චිපර් සොඩර්හැම්න්

පහසුවෙන් ගමන් කිරීම සඳහා වානේ ෆ්ලැන්ජ් මත සවි කර ඇති ඩම්ප්-ෆෙඩ් චොප්සිං කම්හල.

එන්ජින් බලය: 115 hp.