වුඩ්චිප් විල්

දැව, අඩු ප්ලාස්ටික් ආදිය සඳහා අඩු කැපීම.

මෝටර් බලය: 37 kW.

ආදාන විවරය 30 × 20 සෙ.මී.