දුම්

විවිධ ප්‍රමාණවලින් සහ මෝස්තර වලින්

පළමුවන විදුලි පංකාව උස 1 සෙ.මී., දිග 190 සෙ.මී. සහ පංකා නිවාසවල පළල 220 සෙ.මී. සහ සම්පූර්ණ පළල 45 සෙ.මී.
පළමුවන විදුලි පංකාව උස 1 සෙ.මී., දිග 190 සෙ.මී. සහ පංකා නිවාසවල පළල 220 සෙ.මී. සහ සම්පූර්ණ පළල 45 සෙ.මී.
WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, වසර ආකෘතිය 2 පංකා නිවාසවල මානයන්: උස 1990 cm, පළල 375 cm සහ දිග 100 cm. පැඩල් රෝද මානයන්: පෑඩ්ල්ස් පළල 475 සෙ.මී., ගැඹුරු පෑඩ්ල්ස් 30cm, විෂ්කම්භය පැඩල් රෝද 57 සෙ.මී.
WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, වසර ආකෘතිය 2 පංකා නිවාසවල මානයන්: උස 1990 cm, පළල 375 cm සහ දිග 100 cm. පැඩල් රෝද මානයන්: පෑඩ්ල්ස් පළල 475 සෙ.මී., ගැඹුරු පෑඩ්ල්ස් 30cm, විෂ්කම්භය පැඩල් රෝද 57 සෙ.මී.
පළමුවන විදුලි පංකාව උස 1 cm, දිග 275 cm, පළල 235 cm + 130 cm මුළු 70 cm.
පළමුවන විදුලි පංකාව උස 1 cm, දිග 275 cm, පළල 235 cm + 130 cm මුළු 70 cm.