ජල බෙදාහැරීම සහිත පංකා

ජල ඉසින සහිත පංකා දෙකක්

ධාරිතාව: මීටර් 500 යි3/ min, ජල මාත්‍රාව: 500 l / min

මෝටර්: 5,5 kW