ඉංග්‍රීසි "ලන්ඩන් ටැක්සි".

ඉංග්‍රීසි ලන්ඩන් කුලී රථය, ආදර්ශ F x 3 අවුරුදු ආකෘතිය 1950.

මුල් ටැක්සිමීටරය සමඟ සම්පූර්ණ කරන්න.

විශිෂ්ට තත්වය.

ස්වීඩන් ලියාපදිංචි අංකය HJM 807 සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත