විද්‍යුත් චුම්භක

රූපයේ ඉහළ සිට පහළට පිරිවිතර චුම්බක:

IFE, ඔස්ට්‍රියාව - MEQ 900 N.

ජර්මනියේ ස්ටයිනර්ට් -

IFE, ඔස්ට්‍රියාව - MEQ 1200T