ඕක් බැරල්

කකුලේ ස්ථාවරය මත වටකුරු සහ ඕවලාකාර ඕක් බැරල්.

අභ්යන්තර සැරසිලි අරමුණු සඳහා සුදුසු ය.