ඉන්ධන ටැංකි

විවිධ ප්‍රමාණ, මෝස්තර සහ වෙළුම් වලින් අනුමත කර ඇත.