සංගීත කණ්ඩායම ඇවිදීම

නව රෝලර් සහ නව රබර් මැට් වලින් බැන්ඩේජ් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත.

ආධාරක අතර පුළුල් පරතරයකට ඔරොත්තු දිය හැකි ඉතා ස්ථාවර කලාප පළලක්.

ප්ලැට්බෙක්ලාඩ්. ඉහළ ධාරිතාව.

කලාප පළල 1000 මි.මී. දිග 100-120 m මෝටර් ASEA 62 kW.

ධාරිතාව 500-1000 m3ද්‍රව්‍ය මත පදනම්ව / පැය.