ටොන් 150 බර ට්‍රේලරයක්

ටොන් 150 ක බර ට්‍රේලරයක් ප්‍රදේශය තුළ ඉතා බර භාණ්ඩ ගෙන යා යුතු කඩා ඉවත් කිරීමේ රැකියා සඳහා පරිපූර්ණයි.

උරහිස් 12 ක් දිගින් මීටර් 18 ක පැතලි මතුපිටක් දරයි. ටොන් 150 ක් පටවයි.

ඉදිරිපස අක්ෂ හතරක් සහ පිටුපස අක්ෂ හතරක් සමඟ පාලනය කළ හැකිය. පාලනය සිදුවන්නේ ලාච්චුව හරහා පමණි.

සම්පූර්ණ අච්චු සහිත රෝද. ගමනාගමනය.