කින්නේ මස්කින්ටෙක්නික් ඒ.බී. පාවිච්චි කරන ලද උපකරණවල විශේෂ ist යා වන මිටිය කුඩු, බලපෑම් කුඩු, දැව චිපර්, මිටිය මෝල් සහ තවත් දේ. අප සතුව වාහක පටි, චුම්බක, සීරීම් වාහක සහ වෙනත් උපාංග තිබේ.