කින්නේ මස්කින්ටෙක්නික් ඒ.බී. 1968 සිට ඉදිකිරීම් හා fuel න ඉන්ධන අංශයේ වැඩ කරමින් සිටී. පාවිච්චි කරන ලද උපකරණ වන මිටිය කුඩු, බලපෑම් කුඩු, දැව චිපර්, මිටිය මෝල් සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා අපි විශේෂ ize වෙමු. අප සතුව වාහක පටි, චුම්බක, සීරීම් වාහක සහ වෙනත් උපාංග තිබේ.